Salgsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Generelle betingelser
Nedenstående betingelser er gældende for alle former for salg (handelskøb), leveringer og tilbud, medmindre andet er aftalt skriftligt og bekræftet af Hoffmann Biler A/S. Ved forbrugerkøb gælder reglerne om "køb - efter ændringer pr. 1. januar 2002". Dette gælder også vedrørende reklamationsret/mangler.

 

Priser
Alle opgivne priser er brutto ekskl. moms og andre afgifter. Hoffmann Biler A/S forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Levering finder altid sted til den på leverings-dagen gældende pris, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

Tilbud
Tilbud bortfalder, såfremt de ikke er accepteret senest 4 uger fra tilbudsdato, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

Kreditering / returnering
Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med Hoffmann Biler A/S i hvert enkelt tilfælde. Returnering vil kun være mulig for kurante varer i ubeskadiget, original emballage sammen med fakturaoplysninger/-nummer. For returnering beregnes et administrationsgebyr. Skaffevarer tages kun retur, såfremt Hoffmann Biler A/S’s leverandør accepterer returnering fra Hoffmann Biler A/S. Kreditering sker med fradrag af afholdte omkostninger. Al returnering skal ske franko.

 

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved bestilling, medmindre andet er aftalt skriftligt. Der kan betales med Dankort/VISA, Mastercard og E-dankort. Er andet aftalt, er det oplyst på den enkelte faktura og skal naturligvis overholdes. Manglende overholdelse af betalingsbetingelserne medfører tilskrivning af renter, der beregnes pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende, forfaldne saldo inkl. renter. Skriftlige rykkere udsendes 10 dage efter forfald og medfører et rykkergebyr på min. 50 kr. pr. gang.

 

Levering
Levering sker ab lager, medmindre andet er aftalt. Alle opgivne leveringstider er uden forbindende. Aflæsning af varer sker kun, hvis der er personer på stedet til at modtage varerne, medmindre andet er aftalt skriftligt. Er aflæsning aftalt uden person til at modtage varerne, aflæsses for modtagers risiko.

 

Misligholdelse
Ved misligholdelse bortfalder Hoffmann Biler A/S´s forpligtelser, herunder i forhold til reklamationer og mangler. Ved misligholdelse forstås bl.a. forsinkelse i betaling fra købers side eller købers manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.

 

Kataloger og e-handel
Hoffmann Biler A/S
udgiver kataloger og stiller disse frit til rådighed - herunder web-katalog. Informationerne i katalogerne inkl. monteringsvejledninger er vejledende, og eventuelle fejl giver ikke mulighed for erstatning eller anden form for kompensation ved levering af varer fra Hoffmann Biler A/S.

 

Reklamationsret / mangler
Hoffmann Biler A/S
er alene ansvarlig for mangler, fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl. Ethvert mangelkrav uanset art skal være gjort gældende snarest efter konstatering og inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet. Vedr. reservedele dog indenfor 36 måneder – jfr. nedenstående afsnit om garanti. Fakturaoplysninger/-nummer gælder som ”reklamationsbevis” og skal følge varen ved evt. reklamationer.

Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Hoffmann Biler A/S, er Hoffmann Biler A/S forpligtet til efter eget valg enten at foretage omlevering eller at afhjælpe manglen, hvorefter manglen anses for endelig afhjulpet med den virkning, at køber er fuldt og endeligt fyldestgjort. Køber er forpligtet til for egen regning at fremsende produktet til Hoffmann Biler A/S.

 

Eventuelle udgifter i forbindelse med af- og påmontering dækkes ikke af Hoffmann Biler A/S. Hoffmann Biler A/S’s mangelansvar bortfalder, såfremt der uden Hoffmann Biler A/S´s skriftlige godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på anden måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående skriftlig aftale med Hoffmann Biler A/S. Ovenstående afsnit er alene gældende for Business to Business (handelskøb).

 

Garanti på reservedele
Der ydes en garanti på 1 år på reservedele. Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet. Garantien gælder i 1 år fra Hoffmann Biler A/S’s fakturadato, og garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden.

Ved udbedring af mangler under garantien ydes der en 24 måneders reklamationsret på nyisatte dele – dog minimum 36 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer og værktøj.

 

Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.

En forudsætning for garantidækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller lignende dokumentationsmateriale. F.eks. skal serviceintervaller, herunder olieskift, være overholdt.

 

Sammen med indsendelse af den fejlbehæftede reservedel SKAL samtlige fakturaer i sagen medsendes (oftest faktura fra Hoffmann Biler A/S til mekaniker og faktura fra mekaniker til slutbruger).

Garantisagen skal indleveres/indsendes til Hoffmann Biler A/S, medmindre andet er aftalt ved forudgående henvendelse til Hoffmann Biler A/S.

 

Hoffmann Biler A/S’s almindelige betingelser for reklamationsret / mangler er ligeledes gældende i garantisager.

 

Erhvervs- og produktansvar
Hoffmann Biler A/S har en erhvervs- og produktansvarsforsikring. For skade på personer eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter Hoffmann Biler A/S dog kun i det omfang, ansvaret kan pålægges Hoffmann Biler A/S. Hoffmann Biler A/S påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

Juni 2016